គោលនយោបាយ ការរក្សាការសម្ងាត់។ 

គេហទំព័រគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនិងរក្សាការសម្ងាត់នៅពេលបំពេញការបញ្ជូននិងរក្សាទុកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នក។

ការដាក់ពាក្យសុំនៅលើគេហទំព័រមានន័យថាការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះដំណើរការទិន្នន័យ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសនាមត្រកូលឈ្មោះនិងអក្សរសាស្ត្រលេខថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងពត៌មាន (ទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល) អាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ថានភាពទ្រព្យសម្បត្តិនិងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលយោងដោយច្បាប់សហព័ន្ធថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០០៦ លេខ ១៥២- ФЗ“ លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” (តទៅ“ ច្បាប់”) ចំពោះប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

គោលបំណងនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺការផ្តល់សេវាកម្មដោយគេហទំព័រ។ ក្នុងករណីដកការយល់ព្រមចំពោះដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងត្រូវលុបចោលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនលើសពី ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ការដកហូតការព្រមព្រៀងអាចត្រូវបានផ្ញើតាមអេឡិចត្រូនិចទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់យើង។

យោបល់ត្រូវបានបិទ